За кои нарушения, от КАТ глобяват и режат точки

Управление след употреба на алкохол

Чл. 174.

 (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 1 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв. + 10 к.т., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух, а водач, придобил правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водач на моторно превозно средство за обществен превоз на хора и опасни товари - с лишаване от право да управлява моторно превозно средство от 2 до 12 месеца и глоба от 300 до 600 лв. + 10 к.т.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 2000 лв. + 13 к.т.

(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 12 до 18 месеца и глоба от 500 до 1000 лв. + 12 к.т.

Управление на МПС без свидетелство

Чл. 177.

(1) Наказва се с глоба от 100 до 300 лв. + 6 к.т.:
1. който управлява моторно превозно средство, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред;
2. който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление или то е отнето по реда на чл. 171, т.1
3. собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол или друго упойващо вещество;

Неспазване на правилата за движение

Чл. 179.

(1) Наказва се с глоба от 50 до 150 лв.:
1. водач, който не е означил по установения начин принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство или не е взел мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението + 5 к.т.;
2. който изхвърля, оставя или разпилява по пътя предмети или вещества, които създават опасност за движението;
3. собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение;
4. който управлява технически неизправно моторно превозно средство, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване + 5 к.т.;
5. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) който не спазва сигналите на пътните светофари, предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това Е създадена непосредствена опасност за движението + 5 к.т.;
6. който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства.

Чл. 180.

(1) Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. водач, който:
1. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) наруши правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или управлява технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл. 179, т. 4, когато в резултат на нарушението Е създадена непосредствена опасност за движението + 5 к.т.;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) откаже превоз на представител на службите за контрол по този закон с моторно превозно средство за обществен превоз, с изключение на леките таксиметрови автомобили;
3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) наруши правилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство, правилата за преминаване през железопътен прелез + 5 к.т. или паркира на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на:
1. праводателя, който при отчуждаване на регистрирано пътно превозно средство не съобщи в определения срок на службата, издала регистрационния номер на отчужденото превозно средство, данните на приобретателя; същото наказание се налага и на приобретателя на регистрирано пътно превозно средство, който в определения срок не съобщи по местоживеене на службата за регистрация за придобитата собственост;
2. собственика на моторно превозно средство с алармена инсталация, която се включва без основателна причина или сигналите на която наподобяват на тези, подавани от пътните превозни средства със специален режим на движение.

Чл. 181.

Наказва се с глоба до 50 лв.:
1. собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед;
2. водач, който използва устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на моторните превозни средства + 10 к.т.;
 

Превишена скорост

Чл. 182.

(1) Водач, който превиши разрешената максимална скорост В населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч - с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 100 лв. + 3 к.т.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 200 лв. + 7 к.т.;
5. за превишаване над 41 км/ч - с глоба 300 лв. + 10 к.т.;
6. за превишаване над 51 км/ч - с глоба 350 лв. и 3 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв. + 12 к.т..

(2) Водач, който превиши разрешената скорост ИЗВЪН населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч - с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 100 лв. + 3 к.т.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 150 лв. + 7 к.т.;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч - с глоба 200 лв. и 2 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство + 10 к.т.;
6. за превишаване над 51 км/ч - с глоба 300 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

(3) Водач на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч - с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 150 лв. + 3 к.т.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 250 лв. + 7 к.т.;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч - с глоба 400 лв. + 10 к.т.;
6. за превишаване над 51 км/ч - с глоба 500 лв. и 3 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв. + 12 к.т..

(4) Когато нарушението по ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 - 5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер, а за повторно нарушение по ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 - предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок три месеца.

Неспазване на пътни знаци, светофари и други

Чл. 183.

(1) Наказва се с глоба 10 лв. водач, който:
1. не носи определените документи - свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство;
2. не носи документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, ако водачът е изпълнил задължението си по чл. 100, ал. 3 и поставеният от него стикер е валиден към датата на установяване на нарушението;
3. неправилно използва звуков сигнал в населено място.

(2) Наказва се с глоба 20 лв. водач, който:
1. неправилно престоява или е паркирал неправилно;
2. нарушава правилата за разположение на пътно превозно средство върху платното за движение;
3. не спира на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!", + 7 к.т. неправилно се включва в движението, неправилно се престроява, неправилно изпреварва или не спазва предимството на друг участник в движението;
4. . управлява превозно средство с неукрепен товар, с което се създава опасност за други участници в движението;
5. управлява превозно средство с необозначен по определения ред товар, който излиза отстрани на превозното средство с повече от 0,20 метра, а отпред или отзад - с повече от 1 метър;
6 нарушава правилата за движение назад.

(3) Наказва се с глоба 30 лв. водач, който:
1. неправилно паркира върху тротоара;
2. навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път + 4 к.т.;
3. при неправилно изпреварване, НЕ създава опасност за движението + 4 к.т.;
4. управлява превозно средство с неизправности или повреди, които могат да застрашат сигурността на движението.

(4) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който:
1. неправилно преминава през пешеходна пътека + 8 к.т.;
2. неправилно преминава покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус + 8 к.т.;
3. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването + 8 к.т.;
4. управлява пътно превозно средство, което не е моторно, без необходимите светлоотразителни елементи;
5. управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми;
6. използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му + 6 к.т.;
7. не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска + 8 к.т.;
8. неправилно престоява или паркира в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище + 4 к.т.;
9. престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението + 6 к.т.;
10. превозва деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV;
11. управлява превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер, включително и в нарушение на чл. 100, ал. 4, т. 1.
12. управлява моторно превозно средство по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, без да има право на това.

Допълнение - Нова наредба за контролните точки от 4.02.2013г.

Лек път и карайте разумно !

popup content